Kwaliteitswaarborging

Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de volgende organisaties en werk ik volgens de daarbij behorende beroeps- en gedragscode

NVPA  (Nederlandse Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen)
RBCZ  (Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
VGVZ  (Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen)
SKGV  (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
SCAG  (Stichting geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen)

iNARA PRAKTIJK staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 66650895.
Het BTW-nummer van iNARA PRAKTIJK is: NL0022.189.21.B47

Vertrouwelijkheid

Als ambtsdrager ben ik als geestelijke verzorger gebonden aan het ambtsgeheim en aan een ethische beroepscode. Daarnaast heb ik als geestelijk verzorger en psycholoog altijd een geheimhoudingsplicht. Geheimhoudingsplicht is een onderdeel van het beroepsgeheim van de geestelijk verzorger en psycholoog. De geheimhoudingsplicht waarborgt de bescherming van persoonlijke levenssfeer van de cliënten. Het is van essentieel belang dat mensen vrijuit, veilig en vertrouwelijk hun gesprekken kunnen voeren. Daarom zijn alle gesprekken strikt vertrouwelijk en vallen onder het ambtsgeheim van de geestelijk verzorger.

Privacy

Als geestelijk verzorger en psycholoog heb ik de zwijgplicht over alle feiten en gegevens welke ik ambtshalve te weten ben gekomen. Er wordt niets met derden besproken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt.
Daarnaast heb ik als geestelijk verzorger een verschoningsrecht. Het is het recht om af te zien van het geven van een getuigenis voor de rechter of het beantwoorden van bepaalde door de rechter of door politie en justitie gestelde vragen. Onder dat recht valt alles wat de beroepsbeoefenaar in de uitoefening van zijn beroep te weten is gekomen.

Veiligheid

Vanwege het ambtsgeheim, verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht kan ik als geestelijk verzorger en psycholoog een veilige plek bieden waarin mensen vrijuit en vertrouwd kunnen spreken. Zo een dergelijk gesprek voelt vrij, veilig en zonder gêne. Cliënten moeten er immers niet aan denken dat hun geheimen op straat komen te liggen. Bescherming van privégegevens is van cruciaal belang. Wat de cliënt de therapeut in vertrouwen vertelt; blijft ook tussen hun beiden. Hierdoor kan alles veilig en vrijuit besproken worden.

Klachtenregeling

Ik ben als geestelijk verzorger en psycholoog aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA. Ik houd me daarom aan de richtlijnen van de beroepscode van deze beroepsvereniging. Als NVPA-lid ben ik aangesloten voor de klachtenfunctionaris en geschillencommissie bij de SCAG. Voor tuchtrecht onder de koepel RBCZ, met als tuchtcommissie de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Ik werk volgens bepaalde afspraken die deze organisaties onderling hebben gemaakt. Deze klachtenregeling is toegankelijk voor cliënten en andere belanghebbenden.

Een klacht indienen

Wanneer u niet tevreden bent over een behandeling of een klacht heeft, dan hoor ik dat graag van u. Ik stel het enorm op prijs dat ik de gelegenheid krijg om met u in alle rust en vertrouwen een gesprek aan te gaan. Als de uitkomst achteraf niet bevredigend voor u is, en u besluit dan toch een klacht in te dienen dan kunt u bij het RBCZ terecht.

Ik kan u helpen in verschillende talen zoals: Nederlands, Riffijns, Marokkaans-Arabisch en Klassiek-Arabisch.

    Erkenning

    Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de volgende organisaties en werk volgens hun beroeps- en gedragscode: